Betöltés...

Használati és rendelési feltételek

Használati és rendelési feltételek a Kutyahazgyar.hu weboldalhoz

 

 

 

I. Fogalmak, meghatározások:

E szabályzat értelmezésében:

Üzemeltető vagy szolgáltató: a K2 Green Design Kft. (2768 Újszilvás, Ady Endre utca 68.), mint a http://www.kutyahazgyar.hu honlap üzemeltetője és szerkesztője

Látogató vagy vásárló: az a személy, aki az Internet útján üzemeltető honlapját erre alkalmas technikai eszközzel megjeleníti,  továbbá aki a honlap alapján üzemeltetővel érdeklődés, áru vagy szolgáltatás megrendelése céljából a kapcsolatot felveszi a honlapon közölt elérhetőségek bármelyikén.

Honlap: üzemeltető http://www.kutyahazgyar.hu domainen feltöltött internetes weboldala.

Szállító: az, aki a szolgáltatótól megrendelt terméket vásárlóhoz eljuttatja, függetlenül attól, hogy a szállítást szolgáltató saját alkalmazottja, vagy külső közreműködője végzi el.

Termék: üzemeltető honlapján eladásra felkínált áruk.

Nem egyedi rendelésre készült termék: e honlap termékei közül nem egyedi rendelésre készült terméknek minősülnek a Rapid lapraszerelt kutyaházak és a Héra kutyafekhelyek.

Egyedi rendelésre készült termék: e honlap termékei közül a nem egyedi megrendelésre készült termékek közé nem sorolt összes árucikk.

 

II. Általános szabályok, szerződési feltételek

1. A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, amely csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

2. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme kizárólag üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A továbbfelhasználás kizárólag ezen hozzájárulás által meghatározott módon lehetséges. Az üzemeltető engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóelemének (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása e hozzájárulás nélkül tilos!

3. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg. Sem a honlap egésze, sem annak tartalmi elemei nem használhatók fel a honlap rendeltetésétől eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga üzemeltetőt illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

4. A honlap főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját webes felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a honlapot valamely más oldal részeként jelenítse meg! Tilos a honlapra olyan környezetben bármilyen hivatkozást elhelyezni, amely a honlap eredeti céljától eltér, vagy azzal ellentétes!

5. A honlap tartalma nem minősül nyilvános ajánlattételnek, felhívásnak és nem célja a minden témakörben, minden részletre kiterjedő tájékoztatás. Üzemeltető kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti és kizárólag a fogyasztók figyelmének felkeltését célozza vele. A honlapon közölt publikációk, írások szerzőik véleményét tükrözik. A szerzők ezeket jóhiszeműen közlik, azonban a bennük foglalt eljárásokat, megoldásokat látogató kizárólag saját felelősségére alkalmazhatja. Szerzővel, illetve üzemeltetővel szemben ezekért semmilyen formában nem támasztható követelés, vagy jótállási-, kártérítési igény.

6. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalmak nem állnak üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult postai-, vagy elektronikus levél útján kéri, a linket az üzemeltető törli vagy módosítja. Erre vonatkozó kérését az érintett elektronikus úton, vagy levélben jelezheti a honlapon található elérhetőségek valamelyikén. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését üzemeltető kizárja.

7. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

8. Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen, de nem kizárólagosan nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépésével egyidejűleg e változásokat szolgáltató a honlapon közzéteszi jelen használati feltételekkel azonos formában.

9. Látogató üzemeltetővel való kapcsolatfelvétele során a megadott kapcsolati adatok pontossága látogató felelőssége. Üzemeltetőt a látogató által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

10. Vásárlási szerződés a szolgáltató internetes felületén feltüntetett kapcsolatfelvételi módok valamelyikén látogató által jelzett szándék szolgáltató általi visszaigazolásával, illetve a honlap internetes áruházában való megrendeléssel jön lére. A visszaigazolás lehet szóbeli (telefonos kapcsolatfelvételnél), valamint írásbeli (elektronikus levelezés, vagy írott, postai levél formájában). A Szerződés nyelve magyar. Szóbeli szerződés esetén szolgáltató a szerződés létrejöttét eredményező beszélgetést rögzítheti. E felvételt a szerződés teljesülése, illetve az elállási határidő lejártáig saját, zárt tárolórendszerben tárolja a jogügylet későbbi bizonyíthatósága céljából. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek tekintse.

11. Tekintettel az internetes oldalak határon túli elérhetőségére, üzemeltető fenntartja a jogot a Magyar Köztársaság területén kívülről érkező, vagy annak határain túlra irányuló megrendelések indoklás nélküli visszautasítására, illetve a honlapon feltüntetettől eltérő feltételekkel való vállalására. Amennyiben Vevő a Magyar Köztársaság határain kívülről kezdeményez megrendelést, Üzemeltető tájékoztatja a megrendelésére érvényes esetleges eltérő feltételekről. Vevő megrendelésével egyidejúleg elfogadja ezen eltérő feltételeket, továbbá, egyben elfogadja, hogy az Üzemeltető és közötte létrejövő szerződésre kizárólagosan a magyar jog szabályai érvényesek, a szerződés nyelve magyar.

12. Vásárló a nem egyedi rendelésre készült termékekre leadott megrendelését legkésőbb a megrendeléskor egyeztetett szállítási határnapot megelőző munkanap 8:00 óráig mondhatja vissza. Ezen határidőn túl a megrendelés lemondására csak az elállás szabályai szerint van lehetősége(18.pont). Egyedi rendelésre készült termékek esetén a megrendelés visszavonására kizárólag abban az esetben van mód, ha a termék elkészítését Üzemeltető még nem kezdte meg. Erre vonatkozó tájékoztatást Vevő Üzemeltetőtől kérhet. Amennyiben az egyedi rendelésre készült termék gyártását Üzemeltető megkezdte, a megrendelés visszavonására érvényesen nincs mód, Vevő köteles a megrendelt terméket átvenni.

13. Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét Üzemeltető számlája alapján a Barion rendszerén keresztül lebonyolított e-pénz fizetéssel, a Barion rendszerén keresztül bankkártya hasznlatával, előre utalással, vagy a szállítónál az áruk átvételével egyidejűleg, készpénzben teljesíti. A szállító a vevő részére egyszerűsített számlát ad, melyhez a számlázási adatok megadása szükséges. Ennek megtagadása esetén Üzemeétető a vásárlót nem tudja kiszolgálni. Üzemeltető részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. Vásárló Szállítótól a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

14. A honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a honlapon, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a nyilvánvalóan téves, (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, vagy fenntarthatja azt.

15. Ha üzemeltető a megrendelt árut utánvétellel szállítja, a vételár összegét, mely együttesen tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget vásárló a szállítónak fizeti. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámításra. A szállítási díjat üzemeltető a megrendelés egyeztetése során közli vásárlóval.

16. Tekintettel arra, hogy üzemeltető házhoz menő, közvetlen értékesítést folytat, az áru telephelyen történő személyes átvételére nincs mód. Ez nem zárja ki a vásárló és üzemeltető közti személyes konzultáció és az áru előzetes megtekintésének, illetve a megrendelés személyes leadásának lehetőségét üzemeltető telephelyén. Erre vásárlónak kizárólag előzetes időpontegyeztetést követően van lehetősége. Üzemeltető nem tart minden termékéből raktárkészletet!

17. Az áru kiszállítását szállító egy alkalommal kísérli meg. Ennek sikertelensége esetén, amennyiben vásárló akadályoztatását a kiszállítás időpontját megelőző 12 órán belül, vagy ha az akadály ezen időn belül merül fel, felmerülését követően haladéktalanul nem jelzi üzemeltető felé, üzemeltető a vásárló mulasztása miatt keletkezett költségeit követelheti.

18. A Vásárlónak miután a megrendelt árut átvette, az átvételtől számított 15 napig jogában áll a vásárlási szerződéstől elállni, kivéve, ha az árut előzetesen üzemeltető telephelyén megtekintette.A vevő egyedi kívánsga szerint előállított termékek esetében (egyedi rendelésre készült termék) Üzemeltető az elállási jog vevő általi gyakorlását megtagadhatja. Vevő az elállás bejelentésétől számított nyolc napon belül a megrendelt terméket a üzemeltető részére köteles sértetlenül, értékesíthető állapotban, hiánytalanul visszaküldeni, vagy ezirányú igényének jelzése esetén annak szolgáltató általi elszállítását lehetővé tenni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a üzemeltető jegyzőkönyvet készít és fényképet készíthet. A üzemeltető köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak a vásárló által megadott átvételi címre, vagy bankszámlára. Jelen pont szerinti elállási jog gyakorlása nem lehetséges, amennyiben a vásárló a megrendelhető termékek alapbeállítások (az adott terméknek a honlap betöltődésekor megjelenő paraméterei, ide nem értve a méretre és az esetleges árkedvezményekre vonatkozó opciókat) szerinti változatától bármiben is eltérő, egyedi terméket rendel. Az ilyen, egyedi igények szerint kialakított termékek esetében csak abban az esetben gyakorolható érvényesen elállási jog, ha szolgáltató szavatossági kötelezettségét nem teljesíti, vagy vásárló az egyedi kialakítás többletköltségeit az elállástól függetlenül vállalja. Utóbbi esetben a vásárló részére a megrendelt termék méretében azonos alapkivitelének és a vevő által rendelt terméknek a megrendelés időpontjában érvényes fogyasztói ára közti különbözet levonásával kell a vételárat visszatéríteni. Amennyiben a vásárló a termék visszaszármaztatására annak szolgáltató általi elszállítását kívánja igénybe venni, vállalja az elszállítás költségének megfizetését. Ez a költség kilométerenként brutto 120Ft, melyet a szolgáltató járművének tárolási helye és a vevő címe közötti közvetlen útvonalra vetítve, oda-visszaútra számítva fizet meg vevő a szolgáltató felé, abban az esetben is, ha a szolgáltató járműve ennél távolabbi kiindulási helyről érkezik vásárlóhoz. Szolgáltató az e pontban részletezett költségeket a vevő felé történő vételár-visszatérítésből jogosult levonni.

19. A honlap látogatása feltételezi a látogató részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását, az esetleges kockázatok ismeretét. Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. Látogatót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

20. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek, a közölt írások szerzőik véleményét tükrözik, nem tekinthetőek általános érvényű szakmai iránymutatásnak. Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért, közlési, feldolgozási, továbbítási hibákért szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

21. Üzemeltető és vásárló jelen jogi nyilatkozat hatálya alá eső esetekben (a honlap látogatása és az az alapján történő kapcsolatfelvétel, megrendelés, vásárlás) mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek az üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

22. Üzemeltető mindent megtesz, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzen el a honlapon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal!

23. Látogató a honlap letöltésével (annak megnyitást követő azonnali elhagyásának esetét kivéve) és/vagy megrendelése leadásával, mint ráutaló magatartással elfogadja jelen jogi nyilatkozat 1-10. és jelen pontjában foglalt feltételeit. Vevő megrendelése leadásakor az Általános Szerződési Feltételek-re utaló jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten elfogadja jelen jogi nyilatkozat 11-23. pontjaiban leírtakat. A bankkártyás fizetés illetve a Barion e-pénzzel való fizetés esetén a fizetési mód használatával Vevő elfogadja és aláveti magát a Barion Payment Zrt. https://barion.hu honlapján keresztül elérhető mindenkor érvényes felhasználási- és adatvédelmi feltételeinek is.

 

Kelt: 2018. november 22.

K2 Green Design Kft.

Szollár Tamás

ügyvezető

S.K.